بیمه ها باید علاوه بر پرداخت دیه، سایر خسارتها را هم جبران کنند
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
جبران خسارت از سوی بیمه ها