حبس،مجازات مردی که نفقه نمیدهد
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
حبس،مجازات مردی که نفقه نمیدهد