مسئولیت راننده در برخورد با عابر پیاده
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
مسئولیت راننده در برخورد با عابر پیاده