نمره اعصاب شما چند است؟
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه