درس هفتم(( تصمیم گیری، تصمیماتی برای سال جدید))
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
درس هفتم " تصمیم گیری، تصمیماتی برای سال جدید"