شاد بودن مانع ریزش مو میشود
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
شادی و جلوگیری از ریزش مو