بچه ها از چه چیزهایی می ترسند؟
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
*بچه ها از چه چیزهایی می ترسند؟