زلزله ای با پس لرزه های مداوم
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
زلزله ای با پس لرزه های مداوم