10 ـ " راحتی فلاکت بار"
کمينه  
 
 
 
کمينه
 
     
  
کمينه
درس دهم "راحتی فلاکت بار"